Volg ons ook op fb pagina http://fb.me/Cre8tiveNailzbyElke.be


Copyright © 2014, Elke Van Nieuwenbergh
Uitgegeven in eigen beheer

Elke@Cre8tivenailz.be


Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Copyright © All Rights Reserved